Schoolreglement

Waaraan alle leerlingen van De Amsterdamse Jeugdtheaterschool zich dienen te houden

ALGEMEEN

 • In geval van verhuizing verzoeken wij u dit mede te delen ons secretariaat: info@ajts.nl
 • Indien een leerling niet in staat is de lessen tot het einde van het schooljaar te volgen, dient de financiële verplichting toch te worden nagekomen. Wij verzoeken de ouders als de leerling de school tussentijds verlaat dit mee te delen aan het secretariaat.
 • WAARSCHUWING De docenten en directie zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding e.d. Het is raadzaam geen waardevolle spullen mee naar school te nemen en zaken als horloge, sieraden e.d. thuis te laten.
 • Als je iets kwijt bent kan je dit bij de Host melden via 06-1619.0906. Wij bewaren de gevonden voorwerpen tot het eind van het seizoen. Gedurende de laatste 2 lesweekends worden alle gevonden voorwerpen uitgestald. Wat daarna nog overblijft wordt weggegooid.

AANWEZIGHEID

 • Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn in de lessen. Te laat komen geldt dit als een gemiste les. Twee keer te laat komen bij een bewegings- of filosofieles geldt als een volledig gemiste les.
 • Indien meer dan 25% van de lessen worden verzuimd kan de schoolleiding de leerling verplichten het leerjaar over te doen.
 • Bij vroegtijdig de les verlaten geldt dat eveneens als een gemiste les.
 • Als een leerling onvoldoende tijd kan vinden voor deelname aan beweging- en spellessen tegen de tijd van de presentatie kan hij/zij van deelname worden buitengesloten.
 • Alleen met dringende redenen en na schriftelijke of telefonische melding vooraf mogen lessen verzuimd worden.

AFMELDEN   maandag t/m vrijdag via 020 – 489 6290 of info@ajts.nl
AFMELDEN   vrijdag na 15.30 t/m zondag via 06 – 1619 0906

 • Ouders/begeleiders, vriend(inn)en mogen de lessen niet bijwonen (te storend), met uitzondering van de openbare les.
 • Als een leerling de gang op wordt gestuurd moet deze zich melden bij de Host. De Host geeft aan de directeur door wie zich gemeld hebben. De docent neemt na afloop contact op met de ouder om toe te lichten waarom de leerling op de gang gezet is.
 • Van leerlingen die een remmende werking op de ontwikkeling van een groep hebben en die zich na herhaaldelijk waarschuwen niet weten te gedragen binnen de les, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een oplossing. Als dit geen veranderingen in het gedrag teweegbrengt, volgt schorsing dan wel verwijdering van de school.
 • Leerlingen die voor de les of in de pauze blowen of alcohol drinken worden voor 2 weken geschorst.

IN DE LES

 • De bewegings- en spellessen worden in passende kleding gevolgd: d.w.z. joggingkleding/legging/balletpak, T-shirt of hemdje en sokken, ritmiekschoentjes of blote voeten. GEEN SPIJKERBROEKEN
 • Tijdens de les worden de mobiele telefoons uitgezet en wordt er in de leslokalen niet gegeten of gesnoept.
 • I.v.m. het omkleden voor de bewegingsles worden de leerlingen geacht 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Bij herhaaldelijk niet in de juiste kleding verschijnen of te laat komen wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd.
 • Tijdens de bewegingslessen kunnen leerlingen uit veiligheidsoverwegingen geen horloges en/of sieraden dragen.
 • Leerlingen mogen 5 minuten voor aanvang van de les naar het lokaal en hebben alleen toegang tot het lokaal als de docent aanwezig is.

HET GEBOUW

 • Omdat wij de lokalen huren van derden, moeten wij voorzichtig zijn met hetgeen in de lokalen staat. Leerlingen en docenten mogen geen gebruik maken van voorwerpen die zich in de lokalen bevinden en eigendom zijn van de organisatie waarbij wij huren..
 • In het gebouw en op het gehele (school)plein heerst een algemeen rookverbod.
 • De gymzalen mogen niet met straatschoenen betreden worden. De lessen worden daar gevolgd op ritmiek schoenen of iets vergelijkbaars.
 • Leerlingen hebben geen toegang tot de docentenkamers.
 • MLA: in het C-gebouw (gymzalen) staat een alarm op deuren die leiden naar het gehele gebouw waartoe wij geen toegang hebben. Als leerlingen deze deuren openen gaat het alarm af en komt de beveiligingsdienst. De voorrijdkosten ad € 150, – worden verhaald op de leerling(en) die het verbod geschonden heeft (hebben).
 • Aangerichte schade aan het gebouw of spullen van de locatie door leerlingen van de AJTS komt voor rekening van de leerling en/of ouders.
 • Napraten mag in de leslocatie en op het schoolplein. Vuilnis mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gegooid.
 • Fietsen worden  in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst. Dit heeft te maken met klachten die wij soms van buren krijgen. Wij lopen het risico onze leslocatie kwijt te raken als wij overlast veroorzaken.

 Juni 2018