Inschrijfvoorwaarden en bepalingen

Algemeen

AFWEZIGHEID Bij verhindering van de les wordt de leerling verzocht zich tijdig af te melden bij de Pieter de Hoochstraat 59 via  mobiel 06-1619.0906 (uitsluitend bereikbaar in de weekenden waarop de lessen plaatsvinden van vrijdag 16.00 uur t/m zondag 18.00 uur). Lessen kunnen niet op een ander moment worden ingehaald.

De amsterdamse jeugdteJAterschool zorgt in principe voor vervanging bij afwezigheid van de docent. In situaties van overmacht of noodgeval kan de AJTS een les laten vervallen.

ADRESWIJZIGING In geval van verhuizing dient men dit mede te delen via: info@ajts.nl

AANSPRAKELIJKHEID De amsterdamse jeugdteJAterschool is niet aansprakelijk voor schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen.

OVERSTAPPEN naar een andere klas mag tot de herfstvakantie, indien er ruimte is in de wensklas. Na de vakantie kan dit slechts onder strenge voorwaarden die worden bepaald in overleg met de docent(en) en staf.

STOREND GEDAG Als leerlingen een remmende werking op de ontwikkeling van de groep hebben worden zij van de AJTS gestuurd. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

Inschrijven Hoofdlocatie v.a. maart 2018

Voor deelname aan het volgende leerjaar moet jaarlijks opnieuw worden ingeschreven. Na inschrijving sturen wij per e-mail een bevestiging van ontvangst van de aanmelding; dit is echter geen garantie voor plaatsing.

STARTERS kunnen zich inschrijven tot 1 oktober
DOORSTROMERS doen dit vóór 1 mei

Dit in verband met de groepsindeling voor de oud-leerlingen; op basis van het aantal terugkerende leerlingen wordt het aantal groepen met nieuwe leerlingen vastgesteld. Inschrijven kan vanaf maart 2016 online; het papieren formulier kan bij het secretariaat worden opgevraagd.

Om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden om tijdig in te schrijven. Hoe eerder des te groter de kans op plaatsing. Van een aanmelding voor de proefles maken wij ook meteen een aanmelding voor de cursus (indien er plaats is). Annuleren kan nog zonder verdere kosten 14 dagen vóór de start van de lessen of na de proefles binnen 48 uur.

Betaling lesgeld

Bij het akkoordverklaring gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld. Indien de leerling minderjarig is, zijn ouder(s)/verzorger(s) tot betaling van de gehele cursus verplicht (tenzij is geannuleerd binnen de door ons gestelde termijn). Bij niet tijdige betaling ontvangen ouders een betalingsherinnering. De administratieve kosten van deze herinnering bedragen € 10.

Korting en proefles Als het volledige lesgeld vóór 12 januari 2018 in één keer op ons rekeningnummer is bijgeschreven krijgt u (€15)  korting. Ook voor leerlingen die de proefles  volgen geldt deze kortingsregeling. Hun lesgeld dient dan vóór 10 september te zijn betaald. Ná de start van de eerste les vervalt het recht op de vroegbetalerskorting voor deelnemers van de proefles.

NB We houden bij de indeling van de proeflesklassen zoveel mogelijk rekening met de indeling van de groepen, zodat de leerlingen elkaar al kunnen leren kennen. De kans is echter groot dat de leerling na de proefles een andere docent krijgt.

Annulering en restitutie Er kan tot uiterlijk 14 dagen voor de begindatum van de lessen geannuleerd worden. Voor leerlingen die aan een proefles deelnemen, geldt dat de annulering direct na de les moet worden doorgegeven. De machtiging wordt dan ingetrokken of het eventueel betaalde lesgeld terugbetaald. Daarna is teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk. Het annuleren van lessen per e-mail of telefoon is niet mogelijk. Alleen als de annulering van een leerling twee weken voor de startdatum door de amsterdamse jeugdteJAterschool schriftelijk is ontvangen en door ons bevestigd, wordt het betaalde lesgeld gerestitueerd. Met uitzondering van de proeflessers. Zij kunnen annuleren na de proefles. Bij latere annulering behoudt u de verplichting het volledige lesgeld te betalen.

Stadspaskorting op het lesgeld wordt verleend als wij een kopie van de voor- en achterkant van   de geldige stadspas van de LEERLING ontvangen (dit met ingang van seizoen 2016-2017). Korting op grond van een gezamenlijk inkomen van onder 36.000 euro wordt alleen toegekend indien wij in het bezit zijn van een kopie van uw aangifte voor de belastingdienst.

Andere mogelijkheden voor ondersteuning Leerlingen die niet of moeilijk in staat zijn lesgeld te betalen, kunnen op verschillende manieren ondersteuning voor de betaling ontvangen. Zie hiervoor onze kortingenpagina>>

Foto’s, promotiemateriaal en privacy

Bij AJTS presentaties en openbare lessen wordt soms gefotografeerd. Deze foto’s worden voor de promotie van de AJTS openbaar gemaakt op de website of gebruikt voor onze flyer/affiche. Plaatsing op Facebook proberen wij zoveel mogelijk te vermijden. Mochten ouders of leerlingen bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de AJTS. Zonder bezwaar gaat de AJTS er vanuit dat ouders en leerlingen met plaatsing akkoord gaan.

Kleding

De bewegings-, zang- en spellessen worden in passende kleding gevolgd, d.w.z. joggingkleding , legging, balletpak, T-shirt of hemdje, sokken, blote voeten of ritmiekschoentjes. De studioruimten mogen niet met straatschoenen worden betreden.

Schoolreglement

De leerlingen moeten zich houden aan de schoolregels. Deze worden bij de eerste les meegegeven. zie schoolregels

Vakanties

De vakanties sluiten aan bij het reguliere onderwijs in de regio Amsterdam. Ga naar het overzicht

Presentaties*

Alle vervolgklasleerlingen van 12 jaar en ouder presenteren aan het eind van het jaar in een theater: Theater van ’t Woord aan de Oosterdokskade 143 in de OBA. De leerlingen van een werkplaats treden aan het einde van het jaar twee keer op. Het rooster van de eindpresentaties wordt half maart bekend gemaakt. Ouders krijgen per post een uitnodiging om de presentatie van hun zoon/dochter bij te wonen. De kaartjes voor deze presentaties kosten 8,50 euro; dit is niet inbegrepen in het lesgeld.

* BELANGRIJK: vanwege afspraken met het theater, moeten wij het eindpresentatierooster al een 1,5 jaar van te voren opstellen. De data die wij hiervoor kiezen, bepalen wij aan de hand van de adviesdata voor schoolvakanties die zijn opgesteld door de Nederlandse overheid. Sommige VO scholen plannen op eigen initiatief buiten deze data hun vakantiedagen in en dat doen zij op een veel later tijdstip. Mogelijk blijkt dan dat een presentatie in een schoolvakantie valt. Helaas hebben wij dan niet de mogelijkheid om het zorgvuldig opgestelde presentatierooster bij te stellen.