Schoolregels

Algemeen

 • In geval van verhuizing verzoeken wij u ons tijdig te laten weten via info@ajs.nl of via het contactformulier.
 • Aan het eind van het seizoen geven de docenten aan welke leerlingen in aanmerking komen voor welk niveau of eventueel voor deelname aan een werkplaats of auditie van de productieklas. Criteria hiervoor zijn o.a.: presentie, samenwerking, zelfstandig werken en ontwikkeling
 • Indien een leerling niet in staat is de lessen tot het einde van het schooljaar te volgen, dient de financiële verplichting toch te worden nagekomen. Wij verzoeken de ouders in geval de leerling de school tussentijds verlaat dit schriftelijk mee te delen aan de schoolleiding.
 • WAARSCHUWING pas goed op je eigendommen, i.v.m. diefstal en insluiping. De docenten en directie zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding e.d. Het is raadzaam geen waardevolle spullen mee te nemen, en zaken als horloge, sieraden e.d. thuis te laten.

Aanwezigheid

Afmelden ma t/m vr 15.00 uur: via  020 489 62 90 of contactformulier
Afmelden vanaf vr 15.00 uur (via conciërge AJTS): via  06-1619.0906
 • Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn in de lessen. Als een leerling te laat komt, wordt dit genoteerd en geldt dit als een gemiste les. Twee keer te laat komen bij een beweging- zang- of filosofieles geldt als een volledig gemiste les.
 • Als leerlingen meer dan 2 keer te laat zijn gekomen wordt door de desbetreffende docent contact met de ouders opgenomen met de mededeling dat bij een volgende keer te laat komen zij niet mogen deelnemen aan de les. Indien meer dan 25% van de lessen worden verzuimd kan de schoolleiding de leerling verplichten het leerjaar over te doen.
 • Als leerlingen vroegtijdig de les verlaten geldt dat eveneens als een gemiste les.
 • Als een leerling onvoldoende tijd kan vinden voor deelname aan beweging- en spellessen tegen de tijd van de presentatie kan hij/zij worden buitengesloten van de presentatie
 • Alleen met dringende redenen en na schriftelijke of telefonische melding vooraf mogen lessen verzuimd worden.
 • Als een leerling de gang op wordt gestuurd moet deze zich melden bij de portier. De portier geeft dit aan de directeur door. De docent neemt na afloop contact op met de ouder om toe te lichten waarom de leerling op de gang gezet is.
 • Van leerlingen die een remmende werking op de ontwikkeling van een groep hebben en die zich na herhaaldelijk waarschuwen niet weten te gedragen binnen de les, worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht. Met ouder(s)/verzorger(s), leerling, directie en de docent wordt dan gezocht naar een oplossing. Als dit geen veranderingen teweegbrengt in het gedrag van de leerling volgt schorsing dan wel verwijdering van de school.
 • Leerlingen die voor de les of in de pauze blowen of alcohol drinken worden voor de 2 eropvolgende lessen geschorst.
 • Overstappen naar een andere klas mag tot de herfstvakantie. Daarna vindt overplaatsing alleen plaats onder strikte voorwaarden, bepaald door de organisatie.

In de les

  • In de les worden de mobiele telefoons uitgezet.
  • In de les en in de leslokalen wordt niet gegeten of gesnoept.
  • De beweging- en spellessen worden in passende kleding gevolgd: d.w.z. joggingkleding, legging, T-shirt of hemdje en sokken, ritmiekschoentjes of blote voeten. GEEN SPIJKERBROEKEN
  • I.v.m. het omkleden voor de bewegingsles worden de leerlingen geacht 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
  • Bij herhaaldelijk niet in de juiste kleding verschijnen of te laat komen wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd.
  • Tijdens de bewegingslessen kunnen leerlingen uit veiligheidsoverwegingen geen horloges en/of sieraden dragen.
  • Leerlingen mogen 5 minuten voor aanvang van de les naar het lokaal en maar alleen dan als de docent aanwezig is.
  • Ouders/begeleiders, vrienden/vriendinnen mogen de lessen niet bijwonen, met uitzondering van de openbare les.

Gevonden voorwerpen

 • Als je iets kwijt bent kan je dit bij de portier melden 06 1619 0906. Wij bewaren de gevonden voorwerpen tot het eind van het seizoen. Aan het eind van het seizoen worden alle gevonden voorwerpen uitgestald. Wat daarna nog overblijft wordt weggegooid.

Het gebouw

 • Omdat wij de lokalen huren van het Montessori Lyceum Amsterdam, moeten wij voorzichtig zijn met hetgeen in de lokalen staat. Leerlingen en docenten mogen niet gebruik maken van voorwerpen die zich in de lokalen bevinden en eigendom zijn van het MLA.
 • In het gebouw heerst een algemeen rookverbod.
 • De gymlokalen en de spelstudio’s mogen niet met straatschoenen betreden worden. De lessen worden daar gevolgd op ritmiek¬schoenen of iets vergelijkbaars.
 • Leerlingen hebben geen toegang tot de docentkamer. Vragen kunnen gesteld worden aan de dienstdoende conciërges van de AJTS.
 • In het C-gebouw (gymzalen) staat een alarm op deuren die leiden naar het gehele gebouw waartoe wij geen toegang hebben. Als leerlingen deze deuren openen gaat het alarm af en komt de beveilingsdienst. De voorrijdkosten ad € 150, – worden verhaald op de leerling(en) die het verbod geschonden heeft (hebben).
 • Aangerichte schade aan het gebouw of spullen van het MLA door leerlingen van de AJTS komen voor rekening van de leerling en/of ouder(s).
 • Napraten mag in de leslocatie en op het schoolplein. Vuilnis mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gegooid.
 • Fietsen worden op het schoolplein van Pieter de Hoochstraat 59 in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst. Leerlingen die zich in een portiek in de Pieter de Hoochstraat bevinden worden voor één volledige les geschorst. Dit heeft te maken met de klachten die wij van de buurt hebben gekregen. Wij lopen namelijk het risico onze leslocatie kwijt te raken als wij overlast veroorzaken in de Pieter de Hoochstraat.

De directie
Amsterdam, juni 2015